258

Kulturní a informační služby města Přerova p.o.

Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o Whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1.8.2023, a v souladu se zákonem zavádí Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace, jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace, jako povinný subjekt mají zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro přijetí oznámení je pověřena příslušná osoba (lze využít formulář nebo jiný způsob podání – viz směrnice):

  • Mgr. Jitka Precektorová, advokát
  • Bartošova 1752/15, 750 02 Přerov
  • Telefon: 737126632
  • E-mail: jitka.precektorova@seznam.cz
  • ID DS: nxzhmkf

Podrobné informace

30.8.2023 12:58:00 - aktualizováno 31.8.2023 9:20:47 | přečteno 73x | KIS města Přerova
 
Mapa webu
load